Statut

Statut Stowarzyszenia 3HO Polska na potrzeby Przelewy24. 

Załącznik do Uchwały Nr 2 Walnego Zebrania z dnia 11 kwietnia 2022 r. Tekst jednolity Statutu na dzień 11 kwietnia 2022 r.

Statut Stowarzyszenia Biblioteka Nauk Kundalini Jogi POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Biblioteka Nauk Kundalini Jogi, w dalszych postanowieniach statutu zwane jest „Stowarzyszeniem”.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Sopot.
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Unia Europejska, ze szczególnym uwzględnieniem Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może także prowadzić działalność poza granicami UE.
 4. Stowarzyszenia jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 6. Stowarzyszenie dla realizacji statutowych celów może powoływać inne organizacje w granicach dopuszczonych prawem.
 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej zrzeszonych w nim osób. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§2

Celem Stowarzyszenia jest prowadzona na rzecz ogółu społeczności, działalność społeczna, naukowa i oświatowa związana z promowaniem nauk jogi w zakresie kultury fizycznej i psychicznej oraz propagowanie zdrowego stylu życia, ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

§3

1) inicjowanie, wspieranie, tworzenie i realizację programów upowszechniających wiedzę i praktykę jogi, w tym Kundalini Jogi, a w szczególności:

a) tłumaczenie książek, w tym podręczników, a także innych publikacji, b) rozpowszechnianie materiałów reklamowych,
c) współpracę ze środkami masowego przekazu,

Rozdział I

1. Stowarzyszenierealizujeswojecelepoprzez:

Załącznik do Uchwały Nr 2 Walnego Zebrania z dnia 11 kwietnia 2022 r. Tekst jednolity Statutu na dzień 11 kwietnia 2022 r.

 1. d)  organizację festiwali, koncertów, obozów, konferencji, spotkań, seminariów, warsztatów, kursów i szkoleń,
 2. e)  tworzenie i utrzymywanie kontaktu z nauczycielami jogi,
 3. f)  międzynarodową i krajową współpracę z organizacjami i instytucjami, a zwłaszcza promującymi jogę,
 4. g)  działalnośćportaluinternetowego.
 1. 2)  opracowywanie, organizowanie i prowadzenie lekcji jogi, w tym dla:
  1. a)  kobietwciąży,
  2. b)  dzieci,
  3. c)  osób starszych,
  4. d)  osóbniepełnosprawnych,
  5. e)  osóbbezrobotnych,
  6. f)  osób wykonujących karę pozbawienia wolności,
 2. 3)  współpracę z zakładami leczącymi osoby uzależnione,
 3. 4)  uczestnictwo i prowadzenie programów naukowo badawczych dotyczących wpływu praktyki jogi,
 4. 5)  udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej osobom lub jednostkom organizacyjnym realizującym cele Stowarzyszenia,
 5. 6)  tworzenie miejsc dla realizacji celów Stowarzyszenia.
 1. Działalność określona w ust. 1 pkt 1) lit. b), c), e), f), g) pkt 2) lit. e), f), pkt 3), pkt 4), pkt 5), stanowi działalność nieodpłatną pożytku publicznego wykonywaną przez Stowarzyszenie.
 2. Działalność określona w ust. 1 pkt 1) lit a), d), pkt 2 lit. a), b), c), d), pkt 6), stanowi działalność odpłatną pożytku publicznego wykonywaną przez Stowarzyszenie.§4

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział III
CZŁONKOSTWO STOWARZYSZENIA

§5

1. Do Stowarzyszenia należeć mogą zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

Załącznik do Uchwały Nr 2 Walnego Zebrania z dnia 11 kwietnia 2022 r. Tekst jednolity Statutu na dzień 11 kwietnia 2022 r.

 1. Istnieją trzy formy członkostwa w Stowarzyszeniu: zwykłe, wspierające i honorowe.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, zwanym dalej także członkiem może zostać każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, oraz cudzoziemiec także bez miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który:
  1. 1)  złoży deklarację członkowską na piśmie,
  2. 2)  przedstawi rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
 3. Członkostwo zwykłe Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
 4. Osoby prawne i fizyczne deklarujące pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia mogą zostać członkami wspierającymi poprzez przekazanie darowizny w formie opłaty wspierającej na dany cel. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia przez członków wspierających ustala Zarząd Stowarzyszenia.
 5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w realizację celów Stowarzyszenia.
 6. Członkostwo honorowe przyznaje Walne Zebranie na łączny wniosek 3 członków Stowarzyszenia.
 7. Członkowie mają prawo:
  1. 1)  korzystania z biernego i czynnego prawa wyboru władz Stowarzyszenia,
  2. 2)  zgłaszania wniosków i wypowiadania się we wszelkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
  3. 3)  korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  4. 4)  korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w działalności zgodnej z celami Stowarzyszenia.
 8. Członkowiemająobowiązek:
  1. 1)  popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
  2. 2)  dbać o dobre imię Stowarzyszenia oraz przez swoją postawę i działania przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
  3. 3)  przestrzegać postanowień statutu i stosować się do uchwał władz Stowarzyszenia,
  4. 4)  regularnie opłacać składki członkowskie.

10.Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. 1)  rezygnacji pisemnej złożonej Zarządowi,
 2. 2)  wykluczenia przez Zarząd na mocy uchwały:

Załącznik do Uchwały Nr 2 Walnego Zebrania z dnia 11 kwietnia 2022 r. Tekst jednolity Statutu na dzień 11 kwietnia 2022 r.

 1. a)  za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
 2. b)  za nieusprawiedliwione powtarzające się nieuczestniczenie w pracach Stowarzyszenia,
 3. c)  na pisemny, umotywowany łączny wniosek, co najmniej 2 członków z przyczyn określonych w ppkt a) lub b).
 1. 3)  utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
 2. 4)  śmierci,
 3. 5)  zalegania z opłatą składki członkowskiej za jeden okres, z zastrzeżeniem że Zarząd może w szczególnych wypadkach podjąć decyzję o nabyciu członkostwa osoby, która utraciła w ten sposób członkostwo; w takim przypadku postanowienia określone w § 5 ust. 3 pkt 1) i pkt 2) nie mają zastosowania.

11.Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa osobie zainteresowanej przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

12.Składka członkowska płatna jest rocznie, z góry do dnia 31 marca, za dany rok. Wysokość składki określa Zarząd.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. 1)  Walne Zebranie,
 2. 2)  Rada,
 3. 3)  Zarząd.

§6

 1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa pięć lat.
 2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem, że uchwały wybieralnych władz Stowarzyszenia wymagając obecności, co najmniej połowy członków tych organów.
 3. Za głosy uważa się głosy: „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się” oddane podczas głosowania w sposób zgodny ze statutem. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych.§7

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. W sprawach, w których statut nie określa właściwości innych władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania.

Załącznik do Uchwały Nr 2 Walnego Zebrania z dnia 11 kwietnia 2022 r. Tekst jednolity Statutu na dzień 11 kwietnia 2022 r.

 1. WWalnymZebraniumogąuczestniczyćczłonkowieorazczłonkowiehonorowi,wspierającyoraz zaproszeni przez Zarząd goście.
 2. Prawo głosu przysługuje jedynie członkom zwyczajnym.
 3. Walne Zebranie zwoływane jest, co najmniej raz na rok przez Zarząd.
 4. Walne Zebranie może być również zwołane na wniosek Rady, lub na pisemny, uzasadniony wniosek, co najmniej 3 członków.
 5. Zarząd ma obowiązek poinformować wszystkie uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osoby o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 6. Do kompetencji Walnego Zebrania, oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami statutu należy także:
  1. a)  uchwalanie programu działania i kierunków rozwoju Stowarzyszenia,
  2. b)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady i Zarządu,
  3. c)  uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
  4. d)  powoływanie i odwoływanie członków Rady,
  5. e)  udzielanie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady,
  6. f)  uchwalanie zmian statutu,
  7. g)  uchwalanie budżetu,
  8. h)  podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
  9. i)  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  10. j)  rozpatrywanie wniosków, postulatów i skarg zgłoszonych przez członków lub jego wybieralne władze,
  11. k)  podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa honorowego,
  12. l)  podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  13. m)  powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
 7. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.
 8. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków wybieralnych władz Stowarzyszenia. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z członków obecnych na Walnym Zebraniu.

10.Zmiana statutu, powołanie i odwołanie członków Rady oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga większości dwóch trzecich głosów.

Załącznik do Uchwały Nr 2 Walnego Zebrania z dnia 11 kwietnia 2022 r. Tekst jednolity Statutu na dzień 11 kwietnia 2022 r.

§8

 1. Rada składa się co najmniej z trzech członków, w tym Przewodniczącego powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie. Pierwsza Rada wybierana jest przez zebranie założycielskie, które w uchwale o wyborze określa także Przewodniczącego.
 2. OsobywchodzącewskładRady:
  1. 1)  nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. 2)  nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. 3)  mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięcznie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 3. Do kompetencji Rady oprócz spraw zastrzeżonych dla tego organu postanowieniami statutu należy:
  1. 1)  nadzór i kontrola nad działalnością Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie pracy Zarządu,
  2. 2)  składanie wniosków o absolutorium członków Zarządu Walnemu Zebraniu,
  3. 3)  rozwiązywanie konfliktów między członkami Stowarzyszenia w czasie między obradami Walnego Zebrania.§9
 1. W skład Zarządu wchodzi nie więcej niż 3 osoby powoływane i odwoływane przez Walne Zebranie, w tym odpowiednio Prezes oraz Wiceprezes. Osoby Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu określane są w uchwale powołującej. Do Zarządu nie może być powołana osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Do kompetencji Zarządu oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami statutu dla tego organu należy, w szczególności:1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  3) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  4) skreślanie z listy członków Stowarzyszenia.
 3. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest każdy członek Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się, co najmniej raz na kwartał.

Rozdział V

Załącznik do Uchwały Nr 2 Walnego Zebrania z dnia 11 kwietnia 2022 r. Tekst jednolity Statutu na dzień 11 kwietnia 2022 r.

MAJĄTEK I FUNDUSZE

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z: 1) składek członkowskich,
2) darowizn, spadków i zapisów,
3) dotacji i subwencji,

§ 10

4) dochodów z ofiarności publicznej,
5) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
6) dochodów z działalności odpłatnej oraz działalności gospodarczej, 7) odsetek, dochodów z kapitału.

2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza na działalność pożytku publicznego.

§ 11

Zabrania się:

 1. 1)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. 2)  przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. 3)  wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. 4)  zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

Załącznik do Uchwały Nr 2 Walnego Zebrania z dnia 11 kwietnia 2022 r. Tekst jednolity Statutu na dzień 11 kwietnia 2022 r.

Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.